Úvod › Dokumenty

Dokumenty

Vyhlášky a legislatíva

 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení (odkaz)
 • Návrh zmluvy o spoločenstve zosúladený podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. v aktuálnom znení (.na vyžiadanie zasielame na mail predsedovi SVB)
 • Návrh na zápis zmeny spoločenskej zmluvy do registra/ tento list musí byť podpísaný predsedom SVB a podpis je potrebný overiť notárom/ (.DOC)
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (PDF)
 • Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (.PDF)
 • Vyhláška č. 240/2016 Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla platná od 1.1.2017  (PDF)
 • Protokol o odpočte pri prevode bytu (.PDF)

 Štandardy kvality

 • Štandardy kvality za rok 2013 (.PDF)
 • Štandardy kvality za rok 2014 (.PDF)
 • Štandardy kvality za rok 2015 (.PDF)
 • Štandardy kvality za rok 2016 (.PDF)
 • Štandardy kvality za rok 2017 (.PDF)
 • Štandardy kvality za rok 2018 (.PDF)