ÚvodNaše služby › Správa bytov

Správa bytov

Prečo správa u nás?

Výber vhodného správcu alebo poskytovateľa správcovských služieb je v dnešnej dobe veľmi dôležitý.
Je potrebné si uvedomiť, že ľudia by si mali vyberať správcovské spoločnosti podľa kvality ich služieb a rozsahu ich zabezpečenia. Vlastník bytu by mal mať na zreteli, že správa bytového domu je v podstate správa vlastného majetku, a nie malého, keďže často je byt jediný väčší majetok, ktorý ľudia vlastnia. Mať kvalitného správcu je rovnako dôležité ako mať kvalitný autoservis v prípade vlastného auta. Kvalitná správa priamo úmerne zvyšuje hodnotu spravovanej nehnuteľnosti.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti správcovských činností viac ako 25 rokov a z hľadiska skúseností, praxe, objemu poskytovaných služieb a spravovaných objektov sa radíme na popredné miesta v regióne.

Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytového domu a spoľahlivé zabezpečovanie plnení a služieb tak, aby sa Vám bezproblémovo bývalo.

Pri správe bytových domov sa v prvom rade orientujeme na Vás - našich klientov, kde našou úlohou je zabezpečiť pre Vás právny, ekonomický, prevádzkovo-energetický servis.

Rešpektujeme právnu subjektivitu spoločenstva vlastníkov bytov, jeho rozhodovacie právomoci a ponúkame Vám zastupovanie na základe mandátnej zmluvy, kde ponúkame pre SVB právne, ekonomické alebo prevádzkové činnosti alebo spravujeme bytové domy na základe zmluvy o výkone správy.

Výhody, ktoré prináša správa u nás

1. dlhoročná skúsenosť - pôsobíme v segmente správcovských činností viac než 25 rokov

2. dôvera "Vaša dôvera nás zaväzuje" - naša spoločnosť spravuje vyše 4 451 bytov a nebytových priestorov na zaklade mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy, od roku 2012 sme v našej správe privítali 694 nových bytov a nebytových priestorov v meste Humenné a v okolí.

3. nízka cena - máme jednu z najnižších cien za správu v regióne, za túto cenu poskytujeme bezkonkurenčný balík služieb

4. komplexnosť služieb –  za bezkonkurenčný správcovský poplatok vieme pre Vaše SVB alebo bytový dom zabezpečiť nielen ekonomické činnosti a účtovníctvo, ale každé spoločenstvo má k dispozícií právne poradenstvo vo forme špecializovaného právnika a poradenstvo v oblasti technického stavu bytového domu vo forme bytového technika

5. kvalifikovanosť a profesionalita - naši riadiaci pracovníci sú absolventi akreditovaných kurzov s celoštátnou platnosťou "Manažér správy budov" a "Správa bytového fondu na Slovensku". Okrem toho sa každoročne zúčastňujú a organizujú odborné semináre a školenia v oblasti správy domov a facility manažmentu. Zároveň chceme dať do pozornosti, že naša spoločnosť už teraz v predstihu spĺňa všetky predpoklady pre zápis do novootvoreného registra správcov, do ktorého bude môcť byť zapísaný každý správca len po splnení všetkých podmienok, vrátane preukázania odbornej spôsobilosti

6. zodpovednosť – zastupovanie Vášho SVB alebo bytového domu pred kontrolnými orgánmi ako sú SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.

7. promptnosť - vlastná NON STOP havarijná služba

8. žiadne navyše poplatky - rôzne poplatky, ako napríklad manipulačný poplatok do pokladne, poplatok za poskytnutie kopírovacích služieb a množstvo iných, za ktoré sa inde bežne platí. Len u nás za tieto poplatky neplatíte

9. informovanosť o svojich financiách - ak ešte stále váhate zaviedli sme  pre Vás  novú službu WEBPORTAL poschodoch.sk. Táto služba umožňuje  každému predsedovi spoločenstva resp. domovníkom a každému vlastníkovi bytu po prihlásení  sa do databázy vidieť v reálnom čase prehľad svojich zálohových platieb, vyúčtovanie služieb za byt, svoje odpočty meračov, grafy spotrieb,  prehľad faktúr bytového domu, prehľad čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, aktuálne zostatky na účtoch domu. A to všetko bez stresov, vybavovačiek priamo z pohodlia Vášho domu. Túto službu Vám poskytne výhradne len naša firma. Viac o poschodoch.sk.

10. komunikácia s klientom - dôraz kladieme na pravidelnú a objektívnu komunikáciu s klientom

 • každý mesiac konzultujeme telefonicky poprípade osobne s predsedami jednotlivých spoločenstiev resp. s domovníkmi o stave závažných nedoplatkov v dome a navrhujeme priebežné riešenie týchto neplatičov, aby sa predišlo následnému neúmernému zvyšovanie dlhu
 • 5 dní v týždni sme klientom k dispozícií počas stránkových hodín
 • pravidelne aktualizovaná webstránska, ktorá obsahuje potrebné kontakty  na zamestnancov a aktuálne dokumenty ohľadom legislatívy správy bytových domov
 • každý dom má vytvorený samostatný účet. Tento účet a pohyby na ňom si môžete skontrolovať osobne, alebo kedykoľvek prostredníctvom našej jedinečnej služby WEBPORTAL poschodoch.sk
 • okrem toho 2 krát do roka zasielame predsedom spoločenstiev stav nedoplatkov a prehľad tvorby a čerpania fondu opráv a údržby
 • na požiadanie predkladáme stav účtu, zoznam dodávateľských faktúr, prehľad nedoplatkov a stav FOaÚ každý mesiac. v tlačenej podobe. Samozrejme bezplatne
 • jeden krát ročne kontaktujeme predsedov SVB ohľadom problematiky technického stavu bytového domu
 • 2 krát ročne uskutočňujeme s predsedami SVB odborné stretnutie za účelom oboznámenia sa so zmenami v oblasti správy resp. rozúčtovania služieb

To boli len niektoré výhody, ktoré Vám garantuje naša správcovská spoločnosť a od ktorých sa výrazne líšime od konkurencie. Príďte do ústredia našej firmy alebo informujte sa o ďalších výhodách či už telefonicky alebo formou mailu (info@energobythe.sk). Vaše spokojné bývanie je našou prioritou.

Služby v rámci správy

Štandardne sa delia naše služby na prevádzkovo-energetickú, ekonomickú a právnu časť, ktoré sú podrobne popísané v ďalších položkách .

    Prevádzkovo-energetické služby

 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, , elektro, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • vykonávanie opráv a údržby spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu. Všetky opravy vykonávame v spolupráci so zástupcami vlastníkov, ktorí majú možnosť vykonané práce priamo kontrolovať
 • zabezpečenie odborných prehliadok rozvodov ÚK a TÚV na odberných miestach
 • zabezpečenie revíznych a odborných prehliadok a odstránenie závad po revíziách
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti bytovým technikom a vypracovanie ročného plánu údržby a opráv
 • zabezpečenie odpočtov a overovania vodomerov a meracej techniky
 • zabezpečenie úloh požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy
 • zabezpečenie poistenia domu s bezkonkurenčnými podmienkami
 • pomôžeme Vám pri získavaní dotácie na odstránenie systémových vád panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).
 • pomôžeme Vám pri získavaní nenávratných úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.
 • pomôžeme Vám pri získavaní úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.
 • organizovanie odborných seminárov pre orgány SVB a zástupcov vlastníkov

   Ekonomické služby

Pod ekonomickú agendu patrí:

 • vedenie komplexného účtovníctva
 • zriadenie účtu domu v bankovom ústave
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov na účte domu
 • spracovanie a vytvorenie mesačných zálohových predpisov pre každého vlastníka jednotlivo a úprava predpisov na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
 • vypracovanie a predkladanie vyúčtovania tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv
 • zabezpečenie prehľadného ročného vyúčtovania všetkých služieb
 • vybavenie reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vrátenie preplatkov v z ročného vyúčtovania
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vykonávanie upomienkového konania
 • spracovanie podkladov k daňových a odvodovým povinnostiam
 • na požiadanie predkladanie stavu účtu, zoznamu dodávateľských faktúr, prehľadu nedoplatkov a stavu FOaÚ každý mesiac v tlačenej podobe.
 • sledovanie a kontrola cenovej, technickej a vecnej správnosti odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci s predsedom spoločenstva vlastníkov,
 • bezplatná aktivácia služby webportálu poschodoch.sk pre orgány SVB a domových dôverníkov
 • 2 krát za rok bezplatné zasielanie vyúčtovanie FOaÚ a stavu nedoplatkov
 • platba do pokladne bez manipulačného poplatku

   Právne služby

V právnej oblasti zabezpečujeme:

 • evidenciu a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome a následna archivácia
 • mimosúdne vymáhanie (upomienka, pokus o zmier)
 • vymáhanie podlžností vlastníkov bytov a nebytových priestorov  súdnou cestou alebo formou dražobného konania
 • konzultácie s predsedami SVB 1 krát za mesiac pri závažných prípadoch nedoplatkov a následný návrh riešenia na odstránenie danej situácie
 • právne poradenstvo v oblasti správy domu
 • právne zastupovanie SVB alebo bytového domu
 • spracovanie listov
 • príprava prezenčných listín
 • vypracovanie zápisníc zo zhromaždení
 • príprava nájomných zmlúv pre nebytové priestory
 • komplexné zabezpečenie a právne poradenstvo pri založení SVB

To všetko poskytujeme za bezkonkurenčný správcovský poplatok Príďte do ústredia našej firmy alebo informujte sa o ďalších výhodách či už telefonicky alebo formou mailu (info@energobythe.sk).

Podľa čoho sa rozhodnúť pri výbere formy správy

Môžete sa rozhodnúť pre dve formy správy. A to:

 1. Na základe mandátnej zmluvy so správcovskou spoločnosťou, ktorá vykonáva určité dohodnuté výkony pre spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB)
 2. Na základe zmluvy o výkone správy

Obidve tieto formy správy vykonáva aj naša spoločnosť.

1. Správa na základe mandátnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi SVB a správcovskou spoločnosťou

Naša firma preferuje vo väčšej miere správu na základe mandátnej zmluvy a zároveň aj väčšina našich klientov využíva túto formu správy. Táto forma správy je podmienená založením spoločenstva vlastníkov bytov (SVB). Prostredníctvom, tejto mandátnej zmluvy vykonávame pre SVB určité úkony (vypracovanie vyúčtovania, vedenie účtovníctva, vypracovanie mesačných zálohových platieb atď.....) za vopred dohodnutý správcovský poplatok. Výhoda tejto formy správy je hlavne, že SVB si ponecháva kontrolu nad všetkými krokmi mandatára, ako i nad svojimi financiami. Všetky práva a povinnosti mandatára sú vymedzené mandátnou zmluvou. Takýmto spôsobom SVB zostáva správcom a mandatár je len poverený viesť a zabezpečovať agendu spojenú so správou. To znamená, že SVB má kontrolu nad svojimi peniazmi a jedine SVB rozhoduje, načo sa ich finančné prostriedky kumulované vo fonde opráv a údržby použijú, Táto forma správy prináša aj povinnosť určiť si zodpovednú osobu (predsedu), ktorá bude ochotná a schopná vykonávať agendu spojenú s chodom a starostlivosťou o Váš bytový dom v spolupráci s mandatárom. Práca  predsedu spoločenstva prináša hlavne zodpovednosť a obetovanie voľného času. Nie vždy sa nájde človek, ktorý je ochotný túto funkciu vykonávať. Tu je ešte potrebná brať na zreteľ, že založeniu spoločenstva predchádza odsúhlasenie 1/2 väčšiny všetkých vlastníkov bytov. Všetky náležitosti, ktoré potrebujete splniť pri založení SVB vám pomôže zrealizovať naša spoločnosť.

2.  Na základe zmluvy o výkone správy

Tento výkon správy poskytujeme v porovnaní s inými okolitými správcami a správcovskými spoločnosťami vyše o polovicu lacnejšie. Výhody formy tejto správy sú hlavne vo vyššej odbornosti a kvalite služieb, 
Zmena kalkulácií niekoľkokrát do roka, predražené služby, termíny neakceptujúce pracovnú dobu vlastníkov pre vykonávanie povinných činností v bytoch, ťažko skontrolovateľné vyúčtovanie.. to všetko sú atribúty na zamyslenie sa na zmenu správcu. Čo je potrebné urobiť? Je potrebné o mínusoch Vašej terajšej správy presvedčiť nadpolovičnú väčšinu vlastníkov. Príďte do ústredia našej firmy a informujte sa o spôsoboch zmeny správy. Naši pracovníci Vám radi poradia.

Referencie

Nové bytové domy v našej správe
Od roku 2012 sme v našej správe privítali  694 nových bytov a nebytových priestorov v meste Humenné a v okolí.
Vítame v našej správe:
Bytový dom na Mierovej ulici číslo 33/1,3,5,7,9,11   rok 2012
Bytový dom na Záhradnej ulici číslo 358                   rok 2012
Bytový dom na Gaštanovej ulici číslo 33/26,28        rok 2013
Bytový dom na Švermovej ulici číslo 2049/2             rok 2013
Bytový dom na Sokolovskej ulici číslo 1693/14,16   rok 2014
Bytový dom na Humenskej ulici číslo 536                 rok 2015
Obecný bytový dom Brestov 93/1,2                              rok 2015
Bytový dom na Ulici Osloboditeľov číslo 1642/29    rok 2016
Bytový dom Brestov 113/1                                              rok 2016
Obecný bytový dom Kamienka 233                              rok 2016
Bytový dom na Železničnej ulici č. 27                           rok 2016
Bytový dom na Námestí slobody č. 14/27 - 37           rok 2016
Bytový dom Duklianskych hrdinov 2473                      rok 2017
Bytový dom Koškovce 170                                             rok 2017
Bytový dom na Laboreckej ulici 1862/21                     rok 2017
Bytový dom na Kukorelliho ulici 1503/42,44               rok 2018
Obecný bytový dom Košarovce 18                              rok 2018
SVB na Študentskej ulici č. 1439/2                             rok 2018
Bytový dom na Laboreckej ulici číslo 1891/38-46       rok 2018
Bytový dom na Duchnovičovej ulici čís. 1678/8,10,12 rok 2019
Bytový dom na Starinskej ulici č. 2997 a 2998             rok 2019
SVB na Laboreckej ulici číslo 1851/7                            rok 2020
Bytový dom na Třebíčskej ulici číslo 1844/22,23,24,25 rok 2020

Napísali o nás:

Článok: Stretnutie predsedov SVB a zástupcov vlastníkov, časopis Zlepšovák, ZLSBD rok 2018
Čítať článok (.pdf) číslo časopisu 4-5/2018

5.11.2015
RELÁCIA: FOKUS PRÁVO
TÉMA: Hlasovanie v bytových domoch
(priamy vstup)
Pozrieť video

Článok: Stretnutie predsedov SVB a dom. funkcionárov, Správca bytových domov rok 2015
Čítať článok (..pdf) číslo časopisu 6/2015

Článok: Zmeny pravidiel v bytových domoch, Slovenský východ rok 2014
 
27.11.2014
RELÁCIA: FOKUS PRÁVO
TÉMA: Novela č. 205/2014 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
(priamy vstup)
 
Článok: Nechajte si spravovať byty len u kvalifikovaných správcov, Správca bytových domov rok 2010
 
Infomagazín, 1. vydanie rok 2014
Infomagazín, 2. vydanie rok 2015

Infomagazín, 3. vydanie rok 2016
Čítať časopis (.pdf) 

Infomagazín, 4. vydanie rok 2017
Čítať časopis (.pdf)

Infomagazín, 5. vydanie rok 2018
Čítať časopis (.pdf)

Infomagazín, 6. vydanie rok 2019
Čítať časopis (.pdf)

Infomagazín, 7. vydanie rok 2020
Čítať časopis (.pdf)