Energobyt s.r.o. Humenné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Pondelok: 7:30 - 15:00
  • Utorok: nestránkový deň
  • Streda: 7:30 - 17:00
  • Štvrtok: 7:30 - 15:00
  • Piatok: 7:30 - 14:00
PORUCHOVÁ SLUŽBA 24 HODÍN +421 915 949 911

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ MERAČE TEPLA V BYTOVÝCH DOMOCH

15.04.2020 ČLÁNOKMeranie a rozdelenie množstva dodaného tepla na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov jednoznačne motivuje užívateľov bytov k väčším úsporám a lepšej regulácii ich spotrebiteľského správania.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia majú už iba pár mesiacov na to, aby zabezpečili obstaranie a zapojenie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla v bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a ich celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m². Legislatíva pripúšťa aj alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla nie je nákladovo efektívne.

Zodpovednejší prístup k využívaniu energií sa významne odráža aj na množstve vyprodukovaných emisií CO2. Práve zlepšovanie kvality životného prostredia a udržateľnosť cenných zdrojov sú hlavnými cieľmi smernice ­Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do slovenskej legislatívy a neobišla ani oblasť merania a rozpočítania množstva odobratého tepla.

Možnosti merania

Na úvod je treba uviesť, že na meranie tepla je možné použiť viacero technických riešení, ktoré vychádzajú z rôznych princípov merania sledovaných veličín. Pri výbere správneho merača je predovšetkým potrebné zohľadniť technické a finančné možnosti budovy, ako aj ďalšie kritériá, ktorými sú predovšetkým presnosť a spoľahlivosť merania. Najčastejšie používaným typom meračov tepla v bytových domoch sú mechanické prietokové merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla.

Mechanické prietokové merače tepla

Mechanické prietokové merače tepla, kde je teplonosným médiom voda, sa inštalujú priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou snímačov merajú teplotu pretečenej vody na vstupe a teplotu pretečenej vody na výstupe vykurovacieho okruhu. Umožňujú exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách, ktorá sa určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Merače tepla patria v zmysle vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov medzi určené meradlá. Pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu a schváleniu typu. Inštaláciu týchto meračov môžu vykonávať len organizácie s preukazom odbornej spôsobilosti, ktorú overuje Slovenský metrologický ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Určené meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu. Pre všetky časti mechanického prietokového merača tepla platí lehota overenia každé štyri roky. Merače tepla sú spoľahlivou alternatívou nielen v bytových domoch, ale aj v komerčných nehnuteľnostiach, kde je potrebné rozdeliť náklady na teplo medzi viacerých nájomníkov.

Podľa konštrukcie sa rozlišujú nasledujúce typy meračov tepla:

  • kompaktný merač tepla integruje v jednom prístroji prietokomernú časť, snímače teploty a kalorimetrické počítadlo, ktoré prijíma impulzy z prietokomera, teplotného snímača a vypočítava odovzdané množstvo tepla. Inštaluje sa tam, kde je dostatok priestoru na inštaláciu a jednoduchý prístup k odpočtu dát;
  • kombinovaný merač tepla je zostavený z oddeliteľných častí. Prietokomerná časť sa inštaluje priamo na potrubie, ktoré sa môže nachádzať aj na ťažšie dostupných miestach, počítadlo musí byť umiestnené tak, aby sa údaje o spotrebách dali jednoducho odčítať.

Výber vhodného merača tepla

Všetky konštrukčné prvky musia zaručovať požadovanú stálosť a spoľahlivosť merania v dlhodobej prevádzke. Materiály musia odolávať rôznym formám korózie a opotrebovania, ktoré sa vyskytujú v bežných pracovných podmienkach, zvlášť spôsobeným nečistotami v teplonosnom médiu. Merače tepla musia za každých okolností a bez obmedzenia správnej funkcie odolávať menovitému tlaku a teplote, na ktoré sú určené. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať výberu vhodného montážneho miesta, ktoré musí spĺňať viaceré požiadavky a od ktorého sa odvíja aj výber typu merača. Odborná inštalácia a výber správneho príslušenstva je pre presnosť merania rozhodujúca.

Pomerové meranie – spravodlivejšie rozdelenie nákladov za teplo

Alternatívny spôsob merania spotreby tepla, keď inštalácia meračov tepla nie je technicky možná alebo nákladovo efektívna, predstavuje meranie pomocou pomerových rozdeľovačov tepla. Pre jednoduchú inštaláciu a nižšiu počiatočnú investíciu sa využíva vo väčšine bytových domov na Slovensku, ktoré sú zásobované z centrálneho zdroja tepla. Najnovší pomerový rozdeľovač tepla je koncipovaný ako dvojsenzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu sa načítavajú dieliky, ktoré sú podkladom na výpočet spotrebnej zložky. Pomerový rozdeľovač tepla je prístroj, ktorý sa používa na rozdelenie množstva tepla nameraného fakturačným meračom (merač dodávateľa tepla) medzi jednotlivých odberateľov – užívateľov bytov. Pomerový rozdeľovač tepla nie je určeným meradlom, nepodlieha pravidelnému overovaniu a nevyžaduje montáž certifikovaným pracovníkom, ako je to pri meračoch tepla. Inštaluje sa priamo na vykurovacie teleso podľa pokynov výrobcu a riadi sa STN EN 834: 2014: Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určovanie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje s elektrickým napájaním alebo STN EN 835: 1998: Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určenie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje bez elektrického napájania pracujúce na princípe odparovania meracej kvapaliny.

Typy pomerových rozdeľovačov tepla (PRT)

Pomerové meranie prešlo takmer storočným vývojom. Prvý patent na rozdeľovač vykurovacích nákladov vydali už v roku 1924. Túžba Slovákov po spravodlivejšom rozdelení nákladov na teplo prišla začiatkom 90. rokov 20. storočia, keď sa inštalovali „ampulkové“ pomerové rozdeľovače tepla, založené na odparovacom princípe. V súčasnosti správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch preferujú vyspelé rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľov bytov. Chyby spôsobené ľudským faktorom alebo prípadná manipulácia s údajmi sú minulosťou. Proces integrácie údajov do systému rozpočítavania sa významne urýchlil a zjednodušil, čo garantuje včasné a správne vyúčtovanie.

Jeden systém – funkčný systém

Nové technológie diaľkových odpočtov a správy dát o spotrebách otvárajú nové možnosti pre správcov a vlastníkov v oblasti získavania údajov z koncových meračov v priebehu celého rozúčtovacieho obdobia. Merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery sa môžu jednoducho integrovať do jedného funkčného systému. Koncové prístroje komunikujú cez rádiový modul so zbernicou dát, ktorá údaje o spotrebách a prístrojoch automatizovane spracuje a odošle cez rádiovú sieť na centrálny server a následne do softvérových aplikácií konečného užívateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie a vodu. Správca a nájomcovia tak získajú neobmedzený prístup k denným údajom o spotrebách a stave všetkých meračov v budove.

Text: spracované v spolupráci s Janou Machkovou, konateľkou a riaditeľkou spoločnosti ista Slovakia
FOTO: ista Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2016.