Energobyt s.r.o. Humenné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • Pondelok: 7:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový deň
 • Streda: 7:30 - 17:00
 • Štvrtok: 7:30 - 15:00
 • Piatok: 7:30 - 14:00
PORUCHOVÁ SLUŽBA 24 HODÍN +421 915 949 911

Správcovské činnosti

V oblasti správcovských činností pôsobíme na trhu už vyše 30 rokov. Správu bytových a nebytových priestorov pre klientov vieme zabezpečiť prostredníctvom mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy. Je len na vlastníkoch objektov, pre ktorú formu správy sa rozhodnú.

Na základe mandátnej zmluvy vieme spoločenstvám vlastníkov bytov poskytnúť profesionálne správcovské služby, ktorých rozsah je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého spoločenstva. Ide predovšetkým o oblasť právnych, ekonomických a rôznych prevádzkových činností.

Počet klientov, ktorí sa na nás s dôverou obracajú má dlhodobo stúpajúci trend, čo vnímame ako výsledok dlhoročnej poctivej práce našich kvalifikovaných pracovníkov. Našimi klientam dnes nie sú len bytové domy ale aj rôzne polyfunkčné objekty.

PREČO ZVERIŤ SPRÁVU O VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ NÁM?


Výber vhodného správcu alebo poskytovateľa správcovských služieb je v dnešnej dobe veľmi dôležitý.
Je potrebné si uvedomiť, že ľudia by si mali vyberať správcovské spoločnosti podľa kvality ich služieb a rozsahu ich zabezpečenia. Vlastník bytu by mal mať na zreteli, že správa bytového domu je v podstate správa vlastného majetku, a nie malého, keďže často je byt jediný väčší majetok, ktorý ľudia vlastnia. Mať kvalitného správcu je rovnako dôležité ako mať kvalitný autoservis v prípade vlastného auta. Kvalitná správa priamo úmerne zvyšuje hodnotu spravovanej nehnuteľnosti.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti správcovských činností viac ako 30 rokov a z hľadiska skúseností, praxe, objemu poskytovaných služieb a spravovaných objektov sa radíme na popredné miesta v regióne.

Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytového domu a spoľahlivé zabezpečovanie plnení a služieb tak, aby sa Vám bezproblémovo bývalo.

Pri správe bytových domov sa v prvom rade orientujeme na Vás - našich klientov, kde našou úlohou je zabezpečiť pre Vás právny, ekonomický, prevádzkovo-energetický servis.

Rešpektujeme právnu subjektivitu spoločenstva vlastníkov bytov, jeho rozhodovacie právomoci a ponúkame Vám zastupovanie na základe mandátnej zmluvy, kde ponúkame pre SVB právne, ekonomické alebo prevádzkové činnosti alebo spravujeme bytové domy na základe zmluvy o výkone správy.

VÝHODY SPRÁVY U NÁS


V segmente správcovských činností pôsobíme viac než 30 rokov.
"Vaša dôvera nás zaväzuje." Naša spoločnosť spravuje vyše 4 679 bytov a nebytových priestorov na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy, od roku 2012 sme v našej správe privítali 1 023 nových bytov a nebytových priestorov v meste Humenné a v okolí.
Máme jednu z najnižších cien za správu v regióne a za túto cenu poskytujeme bezkonkurenčný balík služieb.
Za bezkonkurenčný správcovský poplatok vieme pre Vaše SVB alebo bytový dom zabezpečiť nielen ekonomické činnosti a účtovníctvo, ale každé spoločenstvo má k dispozícií právne poradenstvo vo forme špecializovaného právnika a poradenstvo v oblasti technického stavu bytového domu vo forme bytového technika.
Naši riadiaci pracovníci sú absolventi akreditovaných kurzov s celoštátnou platnosťou "Manažér správy budov" a "Správa bytového fondu na Slovensku". Okrem toho sa každoročne zúčastňujú a organizujú odborné semináre a školenia v oblasti správy domov a facility manažmentu. Naša spoločnosť je zapísaná v registri správcov, do ktorého môžu byť zapísaný len správcovia po splnení všetkých podmienok, vrátane preukázania odbornej spôsobilosti.
Zastupovanie Vášho SVB alebo bytového domu pred kontrolnými orgánmi ako sú SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a pod..
Vlastná NON STOP havarijná služba.
Rôzne poplatky, ako napríklad manipulačný poplatok do pokladne, poplatok za zmenu predpisu a množstvo iných, za ktoré sa inde bežne platí. Len u nás za tieto poplatky neplatíte.
Každý vlastník má k dispozícii službu WEBPORTAL poschodoch.sk. Táto služba umožňuje každému predsedovi spoločenstva resp. domovníkom a každému vlastníkovi bytu po prihlásení sa do databázy vidieť v reálnom čase prehľad svojich zálohových platieb, vyúčtovanie služieb za byt, svoje odpočty meračov, grafy spotrieb, prehľad faktúr bytového domu, prehľad čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, aktuálne zostatky na účtoch domu a iné dokumenty bytového domu. A to všetko bez stresov, vybavovačiek priamo z pohodlia Vášho domu. Túto službu Vám poskytne výhradne len naša firma. Viac o poschodoch.sk.

Dôraz kladieme na pravidelnú a objektívnu komunikáciu s klientom:

 • každý mesiac konzultujeme telefonicky poprípade osobne s predsedami jednotlivých spoločenstiev resp. s domovníkmi stav závažných nedoplatkov v dome a navrhujeme priebežné riešenie týchto neplatičov, aby sa predišlo následnému neúmernému zvyšovanie dlhu
 • 4 dní v týždni sme klientom k dispozícií počas stránkových hodín
 • pravidelne aktualizovaná webstránska, ktorá obsahuje potrebné kontakty na zamestnancov a aktuálne dokumenty ohľadom legislatívy správy bytových domov
 • každý dom má vytvorený samostatný účet. Tento účet a pohyby na ňom si môžete skontrolovať osobne, alebo kedykoľvek prostredníctvom našej jedinečnej služby WEBPORTAL poschodoch.sk
 • okrem toho 2 krát do roka zasielame predsedom spoločenstiev stav nedoplatkov a prehľad tvorby a čerpania fondu opráv a údržby
 • na požiadanie predkladáme stav účtu, zoznam dodávateľských faktúr, prehľad nedoplatkov a stav FOaÚ každý mesiac v tlačenej podobe.
 • jeden krát ročne kontaktujeme predsedov SVB ohľadom problematiky technického stavu bytového domu│
 • raz ročne uskutočňujeme s predsedami SVB a so zástupcami vlastníkov odborné stretnutie za účelom oboznámenia sa so zmenami v oblasti správy resp. rozúčtovania služieb

To boli len niektoré výhody, ktoré Vám garantuje naša správcovská spoločnosť a od ktorých sa výrazne líšime od konkurencie. Príďte do ústredia našej firmy alebo informujte sa o ďalších výhodách či už telefonicky 0907 949 165 alebo formou mailu (info@energobyt.sk). Vaše spokojné bývanie je našou prioritou.


SLUŽBY V RÁMCI SPRÁVY


Prevádzkovo-energetické služby
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda,elektro, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • vykonávanie opráv a údržby spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu.
 • zabezpečenie odborných prehliadok rozvodov ÚK a TÚV na odberných miestach
 • zabezpečenie revíznych a odborných prehliadok a odstránenie závad po revíziách
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti bytovým technikom a vypracovanie ročného plánu údržby a opráv
 • zabezpečenie odpočtov a overovania vodomerov a meracej techniky
 • zabezpečenie úloh požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy
 • zabezpečenie poistenia domu s bezkonkurenčnými podmienkami
 • pomôžeme Vám pri získavaní dotácie na odstránenie systémových vád panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR)
 • pomôžeme Vám pri získavaní úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania
 • pomôžeme Vám pri získavaní úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.
Ekonomické služby
 • vedenie komplexného podvojného účtovníctva
 • zriadenie účtu domu v bankovom ústave
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov na účte domu
 • spracovanie a vytvorenie mesačných zálohových predpisov pre každého vlastníka jednotlivo a úprava predpisov na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
 • vypracovanie a predkladanie vyúčtovania tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv
 • zabezpečenie prehľadného ročného vyúčtovania všetkých služieb
 • vybavenie reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vrátenie preplatkov cez SIPO z ročného vyúčtovania
 • vedenie evidencie neplatičov
 • spracovanie podkladov k daňových a odvodovým povinnostiam
 • na požiadanie predkladanie stavu účtu, zoznamu dodávateľských faktúr, prehľadu nedoplatkov a stavu FOaÚ každý mesiac v tlačenej podobe.
 • sledovanie a kontrola cenovej, technickej a vecnej správnosti odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci s predsedom spoločenstva vlastníkov,
 • aktivácia služby webportálu poschodoch.sk pre orgány SVB, domových dôverníkov a vlastníkov
 • 2 krát za rok bezplatné zasielanie vyúčtovanie FOaÚ a stavu nedoplatkov
 • platba do pokladne bez manipulačného poplatku
Právne služby

V právnej oblasti zabezpečujeme:

 • evidenciu a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome a následna 10 ročná archivácia
 • mimosúdne vymáhanie (upomienka, pokus o zmier)
 • vymáhanie podlžností vlastníkov bytov a nebytových priestorov  súdnou cestou alebo formou dražobného konania
 • konzultácie s predsedami SVB 1 krát za mesiac pri závažných prípadoch nedoplatkov a následný návrh riešenia na odstránenie danej situácie
 • právne poradenstvo v oblasti správy domu
 • právne zastupovanie SVB alebo bytového domu
 • spracovanie listov
 • príprava prezenčných listín
 • vypracovanie zápisníc zo zhromaždení
 • príprava nájomných zmlúv pre nebytové priestory
 • komplexné zabezpečenie a právne poradenstvo pri založení SVB respektíve pri likvidácií SVB
 • organizovanie odborných seminárov pre orgány SVB a zástupcov vlastníkov